امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

22 شغل جدید به فهرست PMSOL اضافه شد

با اعلام وزیر مهاجرت استرالیا، 22 شغل جدید به لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا با الویت بالا (PMSOL ) اضافه شده است. از آنجایی که لیست منتشر شده قبلی بیشتر در زمینه رشته های پزشکی، پرستاری و پیراپزشکی بود ، انتشار این لیست خبر خوبی برای بسیاری از متقاضیان ویزاهای اسکیل ورکر محسوب میشود چراکه که در لیست مشاغل اضافه شده ،بسیاری مشاغل فنی مهندسی به چشم میخورد و این موضوع نشانده دهنده نیاز مبرم این کشور به مشاغل فنی و مهندسی در روند بازسازی اقتصاد استرالیا در دوران پساکرونا می باشد.
رشته های جدید این فهرست به شرح زیر می باشد:
* Accountant (General) (221111)
* Accountant (Taxation) (221113)
* Accountant (Management) (221112)
* External Auditor (221213)
* Internal Auditor (221214)
* Electrical Engineer (233311)
* Civil Engineer (233211)
* Structural Engineer (233214)
* Geotechnical Engineer (233212)
* Transport Engineer (233215)
* Mining Engineer (233611)
* Petroleum Engineer (233612)
* Surveyor (232212)
* Cartographer (232213)
* Other Spatial Scientist (232214)
* Medical Laboratory Scientist (234611)
* Orthotist / Prosthetist (251912)
* Multimedia Specialist (261211)
* Analyst Programmer (261311)
* Software and Applications Programmers (261399)
* ICT Security Specialist (262112)
* Chef (351311)

 

جهت بررسی شرایط و اطلاع از آخرین اخبار مهاجرت به استرالیا، با سرکار خانم سودابه حریری/موسسه مهاجرتی آراد ایمیگریشن همراه باشید.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top