امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

کمک سفارت استرالیا اقشار محروم در ایران

این واکنش کمک فراوانی به جذب کودکان کار و خیابان حتی بسیاری از پناهندگان افغان داشته است، در مکان فوق می توانند به برنامه های جهت پیشگیری از مصرف مواد مخدر ، امدادگران اجتماعی خدمات پزشکی، و سایر خدمات آموزشی دسترسی بصورت رایگان داشته باشند.

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top