امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

نجات جان انسانها با نظارت بر جریان خون توسط محققان استرالیایی

این حسگر می تواند جایگزین روش های فعلی نظارت بر فشار خون بیماران که در جریان عمل های قلب باز و ابزاری برای نوزادانی در برابر افت ناگهانی فشار خون و کاهش اکسیژن رسانی به اندام های حیاتی آسیب پذیر هستند بسیار مناسب است.

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top