امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری

نجات جان انسانها با نظارت بر جریان خون توسط محققان استرالیایی

این حسگر می تواند جایگزین روش های فعلی نظارت بر فشار خون بیماران که در جریان عمل های قلب باز و ابزاری برای نوزادانی در برابر افت ناگهانی فشار خون و کاهش اکسیژن رسانی به اندام های حیاتی آسیب پذیر هستند بسیار مناسب است.

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top