امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

دو سال و هشت ماه زندان بخاطر مزاحمت و تخلف در شبکه اجتماعی استرالیا

این خانم با سوء استفاده از هویت مشهور طرح دوستی با زنان قربانی می ریخته و بعد از مدتی شروع به تهدید و مزاحمت می کرد که به زندان محکوم شد.

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top