امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

گزارش تحلیلی آخرین راند دعوتنامه سال مالی 2019-2018 به قلم سرکار خانم حریری وکیل عضو مارا

مجموع تعداد دعوتنامه سال مالی قبل:

در این سال مالی، جمعا" تعداد 23040 دعوتنامه برای ویزاهای 189 و 489 فامیلی صادر گردد که بسیار از برنامه اعلام شده دولت که قرار بود 43990 نفر در این گروه دعوتنامه بگیرند عقب بود و تقریبا" 50% این برنامه اجرائی شد.

مجموع تعداد 19920 دعوتنامه ایالتی نیز برای ساب کلاسهای 190 و 489 در سال مالی قبل صادر گردیده که این رقم به مقدار اعلام شده برنامه مهاجرت(28850) نزدیکتر بود. در مجموع ایالت NSW با صدور 5916 دعوتنامه در صدر صدور دعوتنامه ایالتی و وسترن استرالیا با صدور تنها 530 دعوتنامه جزو کم فعالیت ترین ایالت قرار  گرفت.

نکته قابل توجه صدور نامینشین ایالت تاسمانیا بود که جدود 1800 نامینیشن صادر نمود که برای این ایالت قابل توجه می باشد.

بنظر می رسد توجه دولت که در برنامه سال مالی کنونی نیز قبلا" اعلام شده، انتقال نیروی ماهر به مناطق ایالتی وکم جمعیت تر است که حتی این برنامه تقریبا" برای سال مالی قبل هم اجرائی شده و به چشم میخورد.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top