امور ویزا و مهاجرت توسط وکیل رسمی عضو مارا سودابه حریری - شماره عضویت مارا: 1687507

نتایج رسمی اولین راند دعوتنامه برگزار شده در دسامبر 2023

بر اساس گزارش رسمی اداره مهاجرت استرالیا،در اولین راند دعوتنامه سال مالی 24-2023 که در تاریخ 18 دسامبر برگزار شد، جمعا 8379 دعوتنامه صادر بشرح زیر صادر شد:

دعوتنامه صادر شده  برای ویزای 189 تعداد 8300
دعوتنامه صادر شده  برای ویزای 491 فامیلی تعداد 79

دعوتنامه های صادر شده صرفا در حوزه مشاغل پزشکی و پیراپزشکی بوده و امتیازات به شرح زیر می باشد:

 

491 Family 189 Occupation*
70 65 Audiologist
N/A* 65 Child Care Centre Manager
N/A* 65 Chiropractor
N/A* 65 Clinical Haematologist
90 70 Clinical Psychologist
N/A* 80 Dermatologist
N/A* 65 Diagnostic and Interventional Radiologist
65 65 Early Childhood (Pre-primary School) Teacher
N/A* 70 Educational Psychologist
N/A* 65 Emergency Medicine Specialist
N/A* 95 Endocrinologist
N/A* 65 General Practitioner
N/A* 65 Intensive Care Specialist
65 65 Medical Diagnostic Radiographer
75 65 Medical Laboratory Scientist
N/A* 65 Medical Oncologist
75 65 Medical Practitioners nec
N/A* 65 Medical Radiation Therapist
70 65 Midwife
N/A* 80 Neurosurgeon
N/A* 65 Nuclear Medicine Technologist
N/A* 65 Nurse Practitioner
N/A* 65 Obstetrician and Gynaecologist
70 65 Occupational Therapist
N/A* 80 Ophthalmologist
N/A* 65 Optometrist
N/A* 65 Orthopaedic Surgeon
N/A* 65 Orthotist or Prosthetist
N/A* 65 Osteopath
N/A* 65 Paediatrician
N/A* 80 Pathologist
65 65 Physiotherapist
N/A* 70 Plastic and Reconstructive Surgeon
N/A* 65 Podiatrist
N/A* 65 Psychiatrist
65 65 Psychologists nec
65 65 Registered Nurse (Aged Care)
N/A* 65 Registered Nurse (Child and Family Health)
N/A* 65 Registered Nurse (Community Health)
65 65 Registered Nurse (Critical Care and Emergency)
N/A* 70 Registered Nurse (Developmental Disability)
90 65 Registered Nurse (Disability and Rehabilitation)
N/A* 65 Registered Nurse (Medical Practice)
65 65 Registered Nurse (Medical)
N/A* 65 Registered Nurse (Mental Health)
85 65 Registered Nurse (Paediatrics)
N/A* 65 Registered Nurse (Perioperative)
N/A* 65 Registered Nurse (Surgical)
65 65 Registered Nurses nec
70 65 Secondary School Teacher
70 65 Social Worker
N/A* 65 Sonographer
N/A* 65 Special Education Teachers nec
N/A* 65 Special Needs Teacher
N/A* 65 Specialist Physician (General Medicine)
N/A* 65 Specialist Physicians nec
85 65 Speech Pathologist
N/A* 80 Surgeon (General)

 

جهت بررسی شرایط و اطلاع از آخرین اخبار مهاجرت به استرالیا، با سرکار خانم سودابه حریری/موسسه مهاجرتی آراد ایمیگریشن همراه باشید.

مطالب مرتبط

موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
موسسه مهاجرتی آراد در اینستاگرام
موسسه مهاجرتی آراد در تلگرام
Top